История

… ИЛИ КАК СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ЕДИН ПОЧТИ ИЗГУБЕН СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ…

На 12.06.2000г.в град Троян група амбициозни фермери, водени от идеята за обединение и единство в козевъдния сектор създадоха „Асоциация за развъждане на Българска бяла млечна порода кози в Република България“. Създадена бе първата национална развъдна програма за развъждане на козите от породата ББМ. През 2001г. АРББМПК получи разрешение №12 от 05.03.2001г  за извършване на развъдна дейност с кози от породата ББМ. През годините се водеше племенно-подобрителна работа в отделни стада заедно с колегите от ИАСРЖ.

През 2008г. с приемане на новата нормативна уредба от МЗГ, развъдната дейност водена дотогава от „Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството“  премина към развъдните асоциации, а ИАСРЖ контролира дейността им.

През 2009г. сключихме договори със 113 стопани  за 12776 животни. От тях   182 животни бяха чистопородни , а останалите кръстоски .

Поради прекратеното субсидиране и изисквания членски внос от Асоциацията през 2010 г. голяма част от стопаните бяха демотивирани и не пожелаха да сключат договори и да се извършва селекционно-подобрителна дейност,  друга част от стадата по различни причини бяха ликвидирани. И така сключихме договори с 15 стопани и общо 2069 животни, като бяха изгубени 7 от общо 9-те стада от национален генофонд .

През април 2011г. бе учредено ново сдружение с нестопанска цел –   „Асоциация за развъждане на млечни породи кози“ /АРМПК/ със седалище в гр. Русе. Сдружението бе определено от учредителите  за осъществяване на обществено полезна дейност, като устава беше съобразен със законовите изисквания за това.  АРМПК бе вписана от Русенския окръжен съд като легитимно сдружение на 16.05.2011 с решение №60 по фирмено дело №18, а на 14.07.2011г, АРМПК бе вписана и в Централния регистър при Министерството на правосъдието за сдруженията с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20110714002.

Съставена бе нова развъдна програма за десетгодишен период за кози от породата Българска бяла млечна, като в отделни стада ще се развъждат и кози от породите Тогенбургска и Англо-нубийска.

 На 2.08.2011г Асоциацията получи Разрешение №64 от Министъра на земеделието и храните да извършва развъдна дейност с кози от млечните породи за срок от 10 години, съгласно чл. 20 от Закона за животновъдството.

Асоциацията наследи водената до момента племенна дейност от АРББМПК с животните от породата Българска бяла млечна като успяхме да запазим 12 стада, за голямо съжаление в резултат на икономическата криза бяха ликвидирани останалите 3 стада с общо 420 животни. През същата година  бяха привлечени нови  16 члена на сдружението и броя на контролираните животни достигна 3654.

В края на 2011г. управителният съвет  на Асоциацията предприе мерки за популяризиране на дейността на сдружението, като се взе решение да се предоставят безвъзмездно мъжки разплодници на членовете. Проведохме редица срещи и семинари с животновъди от всички области на страната, като бяха обсъдени актуалните проблеми в животновъдството, благодарение на това ние успяхме да добием реална представа за състоянието на козевъдния сектор, както и нуждите на фермерите. Съдействахме за решаването на спорни въпроси между фермери  и търговци. Обединихме фермерите по области, като по този начин се споразумяхме с млекопреработвателните предприятия за по-високи изкупни цени и редовно изплащане на изкупената продукция.

През 2012г. дейността на Асоциацията от предходната година даде добър резултат и  благодарение на положените усилия и свършената работа, дейността на асоциацията се популяризира сред фермерите, като броя на членовете се увеличи  до 51 души, а броят на контролираните животни достигна 6874бр. Въпреки увеличения брой на контролираните животни чистопородните кози от породата ББМ бяха 908 /865 женски и 43 мъжки/. По-голямата част от стадата бяха съставени предимно от млечни кръстоски с ниска продуктивност.

АРМПК изготви цялостен доклад отразяващ влошеното състояние и  негативните тенденциите в млечното козевъдство в България. Докладът беше представен и разискван на 21.02.2012 на заседание на Националния съвет по генетични ресурси, като се взе единодушно решение породата „Българска бяла млечна“ да бъде класифицирана като „застрашена от изчезване“ съгласно чл.18, ал.3 от Закона за животновъдството. 

След всички административни процедури на 12.03.2013г. благодарение на тогавашния Директор на ИАСРЖ проф. д-р Васил Николов, породата ББМ бе включена за подпомагане като застрашена от изчезване по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Това беше силен тласък в развитието на породата. Членовете на АРМПК се увеличиха до 123, а общо животните в стадата – 20 191. Пръчопроизводните стада вече бяха 6, а чистопородните животни от породата ББМ достигнаха 2792 броя предимно млади животни.

През 2014 г. въпреки нулевия прием на нови заявления за подпомагане по мярка 214 и спряното финансиране,  успяхме да задържим фермерите в асоциацията,  да съхраним  и умножим постигнатите резултати в селекционната дейност. Участвахме в работни групи в МЗХГ по разработването на схемите за животни под селекционен контрол за новия програмен период  2014-2020.

Въвеждането им през 2015г. очаквано  мотивира много фермери да започнат развъдно-подобрителна дейност в стада си. Многократно се повиши търсенето на чистопородни животни. За да отговорим на повишеното търсене на качествени разплодници и да доразвием генетичния потенциал на нашите животни бе необходимо да се използват елитни вносни разплодници от породите Саанска, Англонубийска, Тогенбургска и  Алпийска, с които да се приложи облагородително и възпроизводително кръстосване в отделни стада.

За постигането на тази цел през 2015г. АРМПК основно ремонтира и дооборудва закупената през 2013г. каравана на превоз на животни съгласно изискванията на Регламент 1/2005 на Съвета от 22.12.2004г. След одобрение от Българската агенция по безопасност на храните получи „Лиценз за превоз на животни за продължителни пътувания“ №206. Така съгласно сертификата за одобрение караваната може да превозва 13 броя кози или 20 броя ярета, което я прави единствена по рода си в България. По този начин могат да се внасят малко на брой елитни разплодни животни /основно мъжки/ от водещите страни в млечното козевъдство: Франция, Германия, Швейцария, Холандия и др. , което до момента беше непосилно скъпо и трудоемко начинание.

През 2015г. в периода 08 – 10 май „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“  проведе  „НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО МЛЕЧНО КОЗЕВЪДСТВО“   паралелно с проведения „НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ“ организиран от „Национална асоциация за развъждане на синтетична популация българска млечна овца“  През дните на провеждане на изложението се наблюдава голям интерес от страна на посетителите (по данни на НАРСПБМ само за три дни изложението бе посетено от над 300 000 души). Изложението – Национален събор на козевъдите в България е инициатива, която се прилага за пръв път в България и първото по вида си специализирано изложение за кози. На изложението бяха представени  групи животни, както следва : кози-майки, козички, мъжки ярета, пръчове от фермери – козевъди от цялата страна, както и различните традиционни  видове продукция.

Събора бе възможност за посетителите да се запознаят отблизо с традиционните автентични продукти от козе мляко и месо, с постиженията в млечното козевъдство и с голяма част от обичаите свързани с овцевъдството и козевъдството в различните райони и общности на страната. Беше привлече вниманието на обществеността не само от района, но и от цялата страна. По този начин  се поощряват фермерите да произвеждат повече и по-качествени продукти от козите, които отглеждат, а обществото да търси и купува директно от фермите, традиционни български продукти.

На 30 и 31 януари в гр. Сливен се проведе разширен управителен съвет, в който взеха участие всички земеделски стопани на стадата от националният генофонд. Едно от взетите решения бе разплодните пръчлета да се допускат за разплод само и единствено след одобрение от АРМПК. За да се спрат спекулациите и измамите с „елитни животни“, на одобрените  пръчлетата към индивидулания номер се татуираха и инициалите на собственика на стадото. За всяко животно бе издаден сертификат за произход,  който бе наличен при фермера-производител на разплодника. Поради увеличения брой на контролираните стада, респективно чистопородни разплодни животни, а също и промяна в организацията на селекционната дейност в новия програмен период 2014-2020 /за всяко животно предварително се заявяват какви дейности ще се извършват през следващата година; извършват се минимум пет млечни контроли, а не две; асоциациите изготвят списъци по ветеринарна марка на контролираните животни, на базата на които се определят част от субсидиите получавани от фермерите/, се наложи да заменим досега използваната софтуерна платформа от база данни с нова – web-базирана. В началото на 2016г. започнахме консултации с различни софтуерни компании за изработване на web-базирана система за управление и администрация на развъдната дейност. След проведени срещи бе определена фирмата-изпълнител, която изрази готовност да изпълни всички изисквания по техническото задание.

Към web-системата бе разработено и приложение за android, с чиято помощ на смартфон или таблет се осъществява постоянна връзка с базата данни. Приложението има възможност да работи и без наличие на интернет връзка. Посредством  RFID-четец с Bluetooth  ветеринарните номера на животните се „прочитат и изпращат“ автоматично до таблета за вписване или обработка на данните за порода, възраст, пол, бонитировка, млечни контроли, екстериорни измервания, линейни преценки, справки и други. След приключване на работа в конкретно стадо приложението има възможност да отпечата списъци с пълна информация за извършените дейности към текущия протокол за посещение. За тази цел автомобилите на АРМПК са оборудвани с инверторни устройства, които преобразуват напрежението от 12v на 220v, което дава възможност в полеви условия да се използват лазерни принтери с евтини консумативи. За нуждите на асоциацията през 2016г. бяха закупени четири персонални компютъра (два стационарни и два преносими с необходимата окомплектовка), високопроизводителна копирна машина, два броя таблети, два броя влаго и прахоустойчиви RFID-четец с Bluetooth с голям обхват на действие, прецизна автоматизирана електронна везна за определяне на живо тегло на животните. Също така за обезпечаване на работата на зооинженерите в стадата при извършване на млечни контроли и контол на живото тегло бяха закупени два нови товарни автомобила на лизинг – Dacia Duster и Dacia Doker, както и два броя ремаркета за лек автомобил.

В периода 06 – 08 май АРМПК проведе второ издание на  „НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО МЛЕЧНО КОЗЕВЪДСТВО“.

През 2016г. служители на Асоциацията посетиха изложението за животни в град Клермон-Феран, където проведохме срещи с френските ни колеги и закупихме автоматичен RFID-четец за вграждане към кантар за живони или селективна врата.

Също през 2016г. АРМПК участва в Националното изложение по животновъдство в гр.Сливен, където бяха представени животни от пет млечни породи: българска бяла млечна, саанска, тогенбургска, алпийска и англо-нубийска. Посетителите имаха възможност да се запознаят с всички отглеждани в страната породи млечни кози. При провеждане на това събитие, бе дадена възможност на животновъди от цялата страна да се срещнат и да обменят опит.

В края на 2016г. от МЗХ изложи на обществено обсъждане промени в Наредба 3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания в която бяха заложени дискриминационни изисквания за доказване на реализирана продукция към земеделските производители отглеждащи кози и овце от млечно направление. АРМПК разработи друг механизъм за доказване на „производство“ от животновъдите, който беше подкрепен от почти всички развъдни организации, въпреки това МЗХ не се съобрази с нас и прие подготвените промени без изменения. Това предизвика голямо недоволство сред фермерите и заедно с „Националната овцевъдна асоциация“  на 30.01.2017г. организирахме протест пред МЗХ, като крайна стъпка. В резултат на протеста наши представители бяха поканени от служебният министър на разговори, на които договорихме ново разглеждане на спорните текстове и по-широка дискусия, но такава не се състоя.

След обнародването на Наредбата през месец февруари в държавен вестник заедно с още четири развъдни организации подадохме жалба пред Върховния административен съд. Едва през месец декември бе даден ход на делото.

През месец май по време на третото издание на „Национално изложение по млечно козевъдство“ – гр. Лясковец се проведе общо събрание на АРМПК, на което присъстваха повече от половината от членовете от цялата страна. Беше направен отчет за свършената работа през изминалите години и се очерта пътя по който ще се развива асоциацията за следващите пет години. Общо събрание 2017г.

          В изпълнение на решенията АРМПК стана член на „Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) “ – органицазия, в която на федеративен принцип участват повечето развъдни и местни организации /само юридически лица/ от сектор овцевъдство и козевъдство с цел обединение на бранша и отстояване на единни позиции по актуални проблеми.

         Също така АРМПК сключи споразумение за сътрудничество с Тракийския университет – гр. Стара Загора, относно провеждане на изследвания за установяване и превенция на заболяванията при козите, както и провеждане на съвместни информационни семинари. Като първа стъпка бяха закупени ELISA-китове за серологичен анализ на вирусен артрит-енцифалит при козите /CAEV / от стадата от клас „Национален генофонд“.

         След гласуване на общото събрание бе създаден  експертно-научен съвет по въпросите на селекцията и усъвършенстване на породите към АРМПК. През годината се проведоха няколко заседания за съвета, като на тях окончателно бе завършен „Правилника за водене на развъдна дейност и развъдна документация“  отговарящ на най-новите нормативни изисквания заложени в Регламент (ЕС) 2016/1012. С помощта на експертите беше написана и развъдна програма на Алпийска порода кози в България, с която АРМПК кандидатства за разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 29 от Закона за животновъдството.

         През 2017г. започнахме работа по създаване на Национална генетична банка за породите млечни кози. За целта закупихме оборудване за изкуствено осеменяване и контейнер за съхранение на замразена семенна течност. Капарирахме и 120 дози от Тогенбургска порода– внос от Германия.

         За нуждите на селекцията бяха закупени млекоанализатори и съвременен апарат за определяне броя на соматичните клетки в млякото. Беше доразвита web-системата, така че да записва и обработва данните от млекоанализаторите, а също и мобилното приложение, което чрез мобилен принтер да отпечатва самозалепващ се етикет с баркод и развъден номер за всяка млечна проба. Млекоанализаторите от своя страна са оборудвани с баркод-четец за „разпознаване“ на пробата, като по този начин ръчната работа и възможностите за грешки са  сведени до минимум. След анализ машините автоматично изпращат данните в web-системата.

         В края ма месец май за нуждите на АРМПК бе закупен лек автомобил Мерцедес Виано със седем места, който да тегли караваната за животни при продължителни пътувания, а също и да събира цялата необходима техника за извършване на всички зоотехнически мероприятия във една ферма.

В средата на месец август, в изпълнение на сключен договор закупихме и транспортирахме до България 20 животни от породата Тюринген Валд./10 мъжки и 10 женски/. Животните отглеждани във фермата Ziegenhof Peter, в Грьосен, Германия са част от националния генофонд на Германия и се контролират от зооинженерите от Landesverband Thuringer Ziegenzuchter e. V.

За животните бе наета и основно ремонтирана карантинна база, която да се използва и в бъдеще при внос на елитни животни.

Въпреки че броя на контролираните стада бе по-малък в сравнение с 2016г., броя на чистопородните животни се увеличи, като това се дължи основно на големия брой оставени ярета за разплод (3115 или около 28%).  През 2017г. се наблюдава увеличаване на търсенето на разплодници със зоотехнически сертификат, а също и засилване на търговията с  женски ярета за разплод. Средната млечност на контролираните животни също се повишава, въпреки че голяма част от животните не са лактиращи, или са на първа и втора лактация.

В национален мащаб/според данните на Аграрния доклад/ козите-майки са намалели с 9,2% спрямо предходната година, но въпреки това добитото мляко се увеличава с 0,4%

Тези данни са най-доброто доказателство за успешно провежданата работа от зооинженерите на АРМПК!

През 2018г. след отказ на  зам. Министъра на МЗХГ  д-р Цветан Димитров  да бъде подкрепено изложението организирано от АРМПК. Провеждането на четвърто „Национално изложение по млечно козевъдство“ бе под въпрос. Въпреки това чрез колективни усилия за пореден път се доказа, че можем да се справяме в трудни ситуации, като не само че изложение бе проведено, но то бе по-мащабно и премина под много по-голям обществен интерес.

На 2.07.2018г. Върховния административен съд излезе с решение по делото срещу Наредба 3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и отмени спорните текстове.  Това на  практика означаваше че се отменят част от изискванията към земеделските производители и те по-лесно ще получават субсидии за животни под селекционен контрол. Също така фермери, чиито животни са били недопустими за подпомагане през 2017г. могат да предявят претенции за пропуснати ползи.  Неглижирането на проблема от страна на МЗХГ и пряко отговорните лица от най-високите етажи на властта във ведомството, отново изкара хората на улицата. На 13.07.18г. отново организирахме протест както затворихме главния път София-Варна при с. Шереметя, който за голямо съжаление не даде резултат. В следствие на което на 18.07.2018г. се проведе мащабен протест пред сградата на Министерски съвет в гр.София, продължил над 6 часа, но успешен. Вследствие на протеста бяха уволнени пряко отговорните лица в МЗХГ, които унижиха фермерите. Помощта Deminimis се увеличи от 5 на 15 лева на животно, овцевъдите и козевъдите потърпевши от наредбата ще бъдат компенсирани за сметка на бюджета. ВИДЕО ОТ ПРОТЕСТИТЕ

След протестите и отстраняване на отговорните лица нормалния диалог с МЗХГ бе възстановен. Това даде възможност да се направят много полезни неща за животновъдите. Директор на дирекция животновъдство вече е изградения експерт зооинж. Силвия Василева. В края на 2018г. стартираха отдавна очаквани държавни помощи, а именно за изграждане на МАЛКИ МАНДРИ по наредба №26 и МОБИЛНИ КЛАННИЦИ. Паралелно работим съвместно добре и по бъдещи проекти в помощ на фермерите.

През месец август се осъществи внос от Швейцария на животни от породите Саанска, Тогенбургска и Алпийска клас елит-рекорд, многократни призьори на национални и световни изложения, за нуждите на развъдния център на АРМПК.

През месец септември се осъществи дългоочакван внос на англо-нубийски кози и пръчове за нуждите на развъдния център на АРМПК. Животните отглеждани във фермата Binataler , в  Германия са част от националния генофонд на Германия и се контролират от зооинженерите от Landesverband Baern Ziegenzuchter e. V.

През месец ноември 2018г. АРМПК закупи на търг стопанска сграда и прилежащ имот за изграждане на „Национален развъден център за млечно козевъдство“ с прилежащи клиники за добив и съхранение на семенна течност, ембриология и ембриотрансфер.

„Това е накратко най-новата история на млечното козевъдство в България, която без всеотдайния труд най-вече на фермерите-козевъди нямаше да бъде такава. Вярваме, че всички заедно можем повече и вече сме извървели трудният път ! “