Устав

на сдружение с нестопанска цел “Асоциация за развъждане на млечните породи кози”

Раздел I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

             Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ “Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ – гр. Русе е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

            (2.) Сдружение “Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ е неправителствена, неполитическа, нерелигиозна, доброволна организация, учредена за извършване на дейност в обществена полза.

            (3) “Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ отговаря за задълженията си със своето имущество.

            (4) Членовете на “Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ не отговарят за задълженията на Дружеството.

            (5) Членовете на “Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

            Чл. 2. “Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ не е ограничено със срок или друго прекратително условие – учредява се за неопределен срок.

 

Раздел II. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

            Чл. 3. (1) Наименованието на сдружението е “Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ и наричано по-нататък в този Устав Сдружението.

(2) Сдружението има свои лого и печат, които се поставят върху всички документи и издания на сдружението.

            Чл. 4. (1) (Изм. 19.06.2021г.) Седалището и адресът на сдружението са: ПК7092 село Тръстеник, община Иваново, област Русе,  ул. “Патриарх Евтимий“ № 9

            (2) (Изм. 19.06.2021г.) Пълното наименование на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса на управление и данните за регистрация, включително и единния идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел се посочват в документите от кореспонденцията на сдружението.

 

           

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

            Чл. 5.  Основни цели на сдружението са да:      

            (1) Подпомага, обединява и насочва усилията и дейността на членовете си за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на млечните породите кози в страната.

            (2) Повишава генетичния потенциал на млечните породите кози в Република България.

            (3) Поддържа породната структура съобразно икономическите и пазарни условия в страната.

(4) (Нова. 19.06.2021г.) Създава и поддържа генетична банка от замразена семенна течност и ембриони от млечни породи кози.

            Чл. 6. За постигането на тези целите в чл. 5, Сдружението си поставя следните задачи:

(1) Създава и поддържа национална развъдна книга на млечните породи кози.

            (2) Разработва и прилага национални програми, с цел повишаване на генетичния потенциал на млечните породи кози в Република България.

(3) Изготвя и организира изпълнението на индивидуалния и групови случни планове, съобразно селекционната програма.

            (4) Чрез научни методи подпомага производството, вноса и износа на висококачествен генетичен материал (сперма, ембриони, разплодни животни).

            (5) Разработва национални, регионални и индивидуални инвестиционни проекти.

            (6) Представлява членовете си и защитава интересите им пред всички органи и институции.      

            (7) Организира обучение за повишаване квалификацията на своите членове.

(8) Организира национални и регионални изложби, научни сесии, симпозиуми и други мероприятия.

            (9) Организира и осъществява други дейности, произтичащи от настоящия Устав.

            (10) (Нова. 19.06.2021г.)  Издава зоотехнически сертификати, сертификати за произход, племенни свидетелства и други документи, доказващи произхода, продуктивността и генетичните качества на млечните породи кози в Република България 

            (11) (Нова. 19.06.2021г.)  За нуждите на развъдната дейност отглежда животни в депа – собственост на Сдружението; предоставени от член на Сдружението или дългосрочно наети.

            (12) (Нова. 19.06.2021г.)  Добива, преценява, окачествява и съхранява семенна течност и ембриони от избрани животни в Центрове по добив и съхранение на семенна течност, ембриология и ембриотрансфер, спазвайки приложимото законодателство.

            (13) (Нова. 19.06.2021г.)  Извършва дейности по изкуствено осеменяване и ембриотрансфер

            (14) (Нова. 19.06.2021г.) Организира мероприятия за повишаване на квалификацията на своите членове включително, но не само  чрез посещения на ферми, изложения, научни звена и партньорски организации в страната и в чужбина.

            Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

            (1) Обединяване на доброволен принцип на всички физически лица, включително и такива, осъществяващи стопанска дейност, стопански субекти и съмишленици, които със своите действия и познания допринасят за стимулирането и успешното развитие на млечните породи кози. Спазване на нормативните актове и инструкции за провеждане на развъдно-подобрителната работа в Република България и изискванията на Международния комитет за контрол на продуктивността (ИКАР). Сътрудничество с всички други организации в Република България, които имат сходни цели и задачи. Членство и сътрудничество с други международни, държавни, общински и обществени асоциации и институции, сродни фирми и лица за реализиране на поставените цели. Взаимодействие с професионално изявени личности. Участие в общонационални сдружения със сходни цели. Насърчаване на субектите в обществената йерархия за решаването на проблемите, свързани с отглеждането на млечните породи кози, огласявайки пред тях предварително идентифицираните проблеми. Организиране на национални и международни прояви. Развитие на партньорството на всички нива при реализацията на целите на Сдружението. Разработване и изпълняване на програми, проекти и стопански дейности, свързани с достигане целите на сдружението – самостоятелно и чрез привличане на партньори от страната и чужбина.

(2) За осъществяване на дейността си сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва прихода за постигане на определените в устава  цели.

Дейността на Сдружението се подчинява на действащите нормативни актове.

(3) Сдружението не разпределя печалба.

              Чл. 7а.  ( Нов 19.06.2021г.) Предмет на допълнителна стопанска дейност:

(1) Превоз на животни, включително и продължителни пътувания за лица, които не са членове на Сдружението

(2) Посредничество при закупуване, доставка и пласмент на селскостопански суровини, материали и продукти, техника и технологии, необходими за дейността на членовете му;

(3)Посредничество при сключване на групови застраховки за членовете на Сдружението;

(4)Посредничество при осигуряване на ветеринарни услуги за членовете на Сдружението;

(5)Търговия с разплодни животни и семенен материал;

(6)Пробовземане и анализ на сурово мляко и млечни продукти

(7)Консултантска дейност.

              Чл. 8. За постигане на целите си Сдружението може да влиза в договорни отношения с местни или чуждестранни физически или юридически лица, с държавни институции или с други юридически лица с нестопанска цел, както и да партнира с тях за осъществяване на съвместни дейности.

              Чл. 9. (1) Сдружението е независимо от политически партии и организации, от органи на държавна и изпълнителна власт, от организации на работодателите и от всички други обществени и синдикални организации, движения и сдружения.

(2) Сдружението може да членува в национални, регионални или други обединения само след решение на Управителния съвет.

Раздел IV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

            Чл. 10. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.  Членове могат да бъдат всички дееспособни физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

            Чл. 11. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Председателя на Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

            Чл. 12. Всички членове на Сдружението имат право:

 1. да участват в Общото събрание с право на глас;
 2. да бъдат избирани, както и да избират ръководните органи на Сдружението;
 3. да поставят пред органите за управление въпроси за разглеждане, свързани с целта и дейността на Сдружението;
 4. да бъдат информирани за дейността на Сдружението и ръководните му органи;
 5. да получават от и да предлагат на други членове на Сдружението съвместни или солидарни действия;

            Чл. 13. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. да внесе встъпителна вноска при приемането му в Сдружението;
 2. да внася редовно членския си внос;
 3. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 4. да изпълняват решенията на органите на управление на Сдружението;
 5. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;
 6. да не уронват с действията си престижа на Сдружението;
 7. (Нова. 19.06.2021г.) да спазва Вътрешните правила за работа на Сдружението;
 8. (Нова. 19.06.2021г.) ако има сключен договор за селекционни услуги, да заплаща в срок дължимите суми по договора.

            Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

 1. с прекратяване на Сдружението;
 2. с писмено заявление на отделния член, отправено до Управителния съвет;
 3. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на Сдружението;
 4. при изключване: осъществява се с решение на Управителния съвет, утвърдено от Общото събрание, когато: членът не спазва Устава, нарушава принципите на професионалната етика и законите на страната, представя неверни данни за произхода и продуктивните качества на животните, не спазва договорите, извършва действия или има поведение, противоречащо на интересите и целите на Сдружението и др. нарушения във връзка с това;
 5. (Изм. 19.06.2021г.) отпадане поради спиране плащането на членския внос и/или задължения по договори.
 6. (Нова. 19.06.2021г.) при неспазване на Вътрешните правила за работа на Сдружението

            (2) Всеки член може да напусне Сдружението, като изпрати едномесечно писмено предизвестие за това до Управителния съвет. Напускащият член е длъжен да изпълни финансовите си и други задължения до срока на напускането.

            (3) Член на Сдружението може да бъде изключен при неспазване разпоредбите на този Устав, при неизпълнение решенията на Общото събрание или на Управителния съвет, при нарушаване принципите на професионалната етика и законите на страната, при представяне на неверни данни за произхода и продуктивните качества на животните, при неспазване договорите или при други провинения, които нанасят вреда или уронват престижа на Сдружението.  Решението за изключване се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство.  Изключеният член на Сдружението може да обжалва решението на Управителния съвет за изключване пред Общото събрание.

            (4) (Изм. 19.06.2021г.) Членството се прекратява автоматично при неплащане на дължимия годишен членски внос до края на календарната година.

            Чл. 15. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

             Чл. 15.а (Нов. 19.06.2021г.) за възстановяване на членски права в случай на отпадане съгласно чл.14 ал.1 т.5, лицето е длъжно да изплати напълно всички задължения към сдружението до момента на отпадането му. Както и да внесе встъпителен членски внос съгласно чл.33 ал.1 т.1

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ

             Чл. 16. Организационни структури на Сдружението са:

(1) (Изм. 19.06.2021г.) Комитет за усъвършенстване на породите /Експертен съвет/ – състои се от научни работници, специалисти, селекционери и фермери и отговаря за политиката и стратегията за развъждане на породите, научните изследвания и разработки, регистрация на постиженията, издаване на периодични бюлетин за породите и други.

(2) Административен комитет – координира дейността на всички нива в системата на Сдружението и отговаря за плащанията и организиране на годишните събрания и всички публични изяви.

(3) Регионални и местни клубове – организират дейността на Сдружението на регионално ниво. 

Раздел VІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

             Чл. 17. Органите на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

            Чл. 18. В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

            Чл. 19. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

            (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

            (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

            (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица и могат да представляват само един член на Общото събрание.

            Чл. 20. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. (Изм. 19.06.2021г.) приема Вътрешни правила за работа на сдружението.
 3. приема други вътрешни актове;
 4. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 5. избира и освобождава Председател, който по право е председател на управителния съвет;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 7. взема решение за участие в други организации;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 9. приема бюджета на Сдружението;
 10. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 11. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 12. взема решения за прекратяване на членството в сдружението.;
 13. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 14. взема и други решения, предвидени в Устава,

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 8, 9, 10, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(5) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(б) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган; или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

              Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението, в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

 (3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко две седмици преди насрочения ден.

            Чл. 22. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители.  Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя.

            (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

             Чл. 23. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

             Чл. 24. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Членуващо в сдружението юридическо лице се представлява в общото събрание от неговия управител или от упълномощено от него лице.

(3) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) – без ограничения, по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

             Чл. 25. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 20, ал. 1, т. 1, 11 и 12 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

            (4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

            Чл. 26. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

            (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

            (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

            Чл. 27. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

            (2) (Изм. 19.06.2021г.) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

            (3) Управителният съвет е в състав от 5 (пет) члена, които са членове на Сдружението.

            (4) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от 5 члена, е с мандат от 3 (три) години.

            (5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

            Чл. 28. Управителният съвет има следните права и задължения:

            (1) Ръководи и представлява Сдружението, като членовете му са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението       

(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

            (3) Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава.

            (4) Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

            (5) Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

            (6) Определя адреса на Сдружението.

            (7) Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, като приема вътрешни правила и процедури относно устройството, финансовата дейност и функциите на вътрешни структурни звена.

            (8) (Нова. 19.06.2021г.) Приема Правилник за водене на развъдна дейност и развъдна документация

(9) Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, определя рамки на възнаграждението на служителите и други вътрешни правила на сдружението.

(10) Създава помощни органи и определя тяхната компетентност, численост, състав и правила за функциониране.

(11) Разрешава сделки на разпореждане с недвижимото имущество, участие в търговски дружества и други форми на инвестиции.

(12) Контролира дейността на органите и служителите на Сдружението.     

(13) Следи за целевото разходване на средства и подържането дейността на Сдружението в оптимални параметри, приема счетоводни отчети и назначава ревизии.        (14) Приема годишен доклад на председателя и текущи информации по повдигнати въпроси.

(15) Предлага решение на ОС за преобразуване или прекратяване на Сдружението.

(16) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са в компетенциите на друг орган.

(17) Членовете на УС носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението.

(18) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. 

            Чл. 29. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, а в случай, че Председателят не присъства лично – от посочен от него член на УС.

Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 28, ал. 10 – с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(6) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

            Чл. 30. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

             Чл. 31. Председателят на сдружението:

(1) Свиква и ръководи заседанията на управителния съвет.

(2) Предлага проект за дневен ред.

(3) Организира и Контролира изпълнението на решения на Управителния съвет.

(4) Сключва и прекратява договори с физически лица ангажирани в работата на сдружението и определя тяхното възнаграждение.

(5) Разпорежда се с бюджета на Сдружението, при спазване на процедурите на този Устав взетите от Управителния съвет решения, както и от поетите пред дарители задължения.

(6) Прави предложения пред Управителния съвет за развитието на Сдружението.

(7) Взема решения за придобиване и разпореждане с краткотрайни и дълготрайни активи на Сдружението.

(8) Организира конкурси и сключва договори за възлагане изпълнението на дейности имащи отношение към постигане на целите на Сдружението.

(9) Организира и носи отговорност за счетоводната отчетност и вътрешен финансов контрол, съобразно действащото законодателство и принципите, посочени в този Устав.

(10) Подготвя информации, проекти за документи и решения на Управителния съвет.

(11) Назначава проверки по постъпили писмено сигнали за нарушения и злоупотреби.

(12) При прекратяване и ликвидация изпълнява функциите на ликвидатор.

               Чл. 32. Права и задължения на Изпълнителният директор

(1) УС може да възлага оперативното управление на Сдружението на мениджър – изпълнителен директор

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) Изпълнителният директор:                                            

1.Организира изпълнението на решенията на УС.

2.Организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на  имущество.

 1. Сключва договори със служителите и сътрудниците на Сдружението, освен тези, които се сключват от УС.
 2. Представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от УС.
 3. Докладва незабавно на УС за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.
 4. Председателят на УС от името на Сдружението сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия. Изпълнителния директор може да бъде сменен по всяко време.

 

Раздел VIІ. ЧЛЕНСКИ ВНОС И ИМУЩЕСТВО

            Чл. 33. (1) Имуществото на Сдружението се формира от:

 1. Изм. 19.06.2021г. Встъпителна вноска при приемането на членовете на Сдружението, в размер на 50,00 (петдесет) лева.
 2. Изм. 19.06.2021г. Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на годишен членски внос. Годишният членски внос за физически и юридически лица е в размер на 50,00 (петдесет) лева. Членският внос се заплаща до края на календарната година.
 3. По решение на общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на Сдружението.
 4. Дарения, завещания, целеви финансирания и други пожертвования в полза на Сдружението от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 5. Други приходи и постъпления, в допустимите от закона форми.

(2) Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими вещи и имоти, обекти на интелектуална собственост и други имуществени права.

(3) Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено с неприемливи условия и в противоречие с неговите цели, волята на Учредителите и с разпоредбите на този Устав и законодателството в страната .

(4) Сдружението завежда регистър за извършените дарения, целеви финансирания и завещания.

              Чл. 34. Ограничения при използване на имущество

(1) Имуществото на Сдружението се управлява в съответствие със законите на Република България, разпоредбите на този Устав и решения на органите на Сдружението.

(2) По решение на Председателя на Управителният съвет временно свободните средства се използват и за други дейности, които допринасят за запазването и увеличаването на имуществото на Сдружението и за осигуряване на неговото самофинансиране при осъществяване на дейността му. Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, както и да участва в търговски дружества и да инвестира, като инвестициите и вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират достатъчно доход за запазването и увеличаването на имуществото, като се държи сметка за целите на Сдружението.

(3) Сдружението не може да участвува в събирателни и командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

             Чл. 35. Средствата, събрани от Сдружението, може да се използват и разходват само за постигане на целите, посочени в чл. 4 от този Устав, волята на Учредителите и законодателството на Република България.

            Чл. 36. (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на Общото събрание или на независими одитори в предвидените от закона случаи.

(2) (Изм. 19.06.2021г.) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, изборът на регистрираните одитори се определят от Управителния съвет.

            (3) (Отм. 19.06.2021г.)

             Чл. 37. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението.  Решението се взема с мнозинство от 2/3 (две трети) гласа от всички членове на сдружението.

             Чл. 38. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Раздел VІІІ. Книги на дружеството

            Чл. 39. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.  Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

            (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

 

Раздел ІХ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

            Чл. 40. (1) Сдружението може да се прекрати по решение на Общото събрание.

            (2) Сдружението може да се прекрати с решение на окръжния съд по своето седалище, когато:

 1. не е учреден по законния ред;
 2. извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
 3. е обявен в несъстоятелност.

            Чл. 41. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

            Чл. 42. (1) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

            (2) В случаите на чл. 40, ал. 2 от Устава ликвидаторът се назначава от съда.

            Чл. 43. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество с решение на  Общото събрание се предоставя на юридическо лице със същата или близка нестопанска цел или на членовете. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

            (2) Имуществото не може да се разпределя, продава и по какъвто и да е начин прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му се възнаграждение.

            (4) Лицата, придобили имущество съгласно ал. 2., отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

Раздел Х.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл. 44. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

            Чл. 45. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

            Чл. 46. (1) (Нов. 19.06.2021г.) Сдружението създава и поддържа официална интернет страница със следния домейн: www.armpk.com, където се публикуват:

 1. Покани за общо събрание
 2. Актуален устав на Сдружението
 3. Актуални вътрешни правила за работата на Сдружението
 4. Правилник за водене на развъдна дейност и развъдна документация
 5. Одобрени развъдни програми
 6. Годишни отчети за дейността
 7. Обяви и съобщения

             Настоящият устав е приет единодушно и подписан от всички присъствали членове на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“, състояло се на 19/06/ 2021 г. в с. Арбанаси. Уставът влиза е обявен в ТР и влиза в сила незабавно.